• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • budowlana • rynek wtórny

dolnośląskie • Łączna

69 000 PLN • 2258 
31 PLN za metr2
06 December 2018

Dodaj do schowka Kontakt

http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/362/998f485c40605ea1159f1bd8eb4501f4.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/362/8b174253f5a4238c744078a1e4883014.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/362/f4e5e0b7c3bc427f857768ece5dbe694.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/362/714811bc5ac175e243813b6e6707b00a.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/362/ffecb73c57e2e65e1f6234804524b42a.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/362/9b4b315904a15df0d4926a0fd413a085.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/012/816/362/e8645de7b34c16e34ab503eb55c68f58.jpg
BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań,

położonej w obrębie Łączna, składającej się z działek numer 51/3 i 51/4

o łącznej powierzchni 0,2258 ha.Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, z zachowaną proporcją długości boków. Nieuzbrojone działki numer 51/3 i 51/4, usytuowane w sąsiedztwie terenu uzbrojonego w sieć energetyczną i wodociągową. Teren o lekkim spadku, wypłaszczony, położony nieznacznie powyżej drogi asfaltowej. Dojazd bezpośrednio z drogi P3385D (działka drogowa numer 146). Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą. Użytki gruntowe - pastwiska trwałe: działka numer 51/3: PsIII - 0,1954 ha, działka numer 51/4: PsIII - 0,0304 ha. Grunt podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1161) dotyczącym wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MR - przeznaczony dla zabudowy siedliskowej i upraw rolnych, w tym upraw ogrodniczych. Nieruchomość znajduje się w strefie „K” ochrony krajobrazu.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076699/8.

Nieruchomość jest wolna od roszczeń i praw osób trzecich.

I przetarg przeprowadzono w dniu 25.09.2018 r.

Informacje o przetargu

Cena wywoławcza 69.000 zł w tym 23% VAT w kwocie 12.902,44 zł
Wadium w wysokości 7.000 zł
Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 3 stycznia 2019 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium;
dowodu tożsamości;
właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.


Informacje dodatkowe:

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
tel: 74 84 94 307, 74 84 94 318

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48586858585

tel: 502011101

fax: +48586858585

Osoba kontaktowa

Urząd Miasta i Gminy Mieroszów

tel: 74 84 94 307, 74 84 94 318

Podobne oferty z okolicy

budowlana • 2258 m2

Łączna

 

Urząd Miasta i Gminy Mieroszów

74 84 94 307, 74 84 94 318
 
..