• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • budowlana • rynek wtórny

mazowieckie • Łomianki

2 710 000 PLN • 2710 
1 000 PLN za metr2
09 October 2019

Dodaj do schowka Kontakt

http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/372/602/c66fb382717735dfa56ad16618c5023d.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/372/602/b9a92f1895eb0bbef274a1d9b9406e43.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/372/602/d264a0fae5a316c8333e65844226eb4d.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/372/602/34acf957a56cabafca0639fa24bb7d7c.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/372/602/421b8784cd3dbc2cd729ae30d845a6cc.jpg
Działka przy najpięknieszej ulicy Dąbrowy Leśnej. MPZP przewiduje :

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
b) uzupełniające - istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza,
2) warunki dla przeznaczenia uzupełniającego - dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejącej
zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym do parametrów ustalonych planem dla terenu z
zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest lokalizowanie nowej zabudowy o przeznaczeniu
uzupełniającym na nieruchomościach gdzie nie ma istniejącej zabudowy o takim przeznaczeniu;
3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków:
− dla budynków mieszkalnych - 9 m,
− dla garaży i budynków gospodarczych - 6 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych:
− dach stromy,
− dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy płaskie,
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,4; w przypadku realizacji piwnicy
dopuszcza się zwiększenie intensywności zabudowy do 0,5,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 75%;
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 2500 m2
;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 2500 m2
,
b) minimalna szerokość frontu działki - 35 m;
6) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia do wyłączenia z produkcji leśnej - 20% powierzchni działki
budowlanej,
b) na powierzchni działki budowlanej nie wyłączonej z produkcji leśnej:
− nakazuje się zachować leśny charakter runa,
− nakazuje się zachować istniejące ukształtowanie terenu, w szczególności niedopuszczalna
jest zmiana istniejących wysokościowych rzędnych terenu o wartość przekraczającą +/-0,5
m,
c) fragment terenu położony w strefie 12 m od granicy lasu, gdzie z przepisów odrębnych
wynikają ograniczenia dla usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
związane z odległością od lasu,
d) teren położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa zwykła,
przy zagospodarowaniu nieruchomości obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów
odrębnych,
e) fragment terenu położony w strefie bezpieczeństwa rurociągu naftowego DN 250 mm, gdzie
należy uwzględnić przepisy § 16 ust. 2.
EKSTRA OFERTY NA STRONIE LIDERHAUS

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

Lider Haus Sp. z o.o.

ul. Brukowa 28 A
05-092 Łomianki

tel: 226200366

tel: 226521505

fax: 226521505

Osoba kontaktowa

Agata Wrześniak

tel: 603 081 875

Podobne oferty z okolicy

budowlana • 2710 m2

Łomianki

 

Agata Wrześniak

603 081 875
 
..