• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • budowlana • rynek wtórny

zachodniopomorskie • Kołobrzeg

955 000 PLN • 3314 
288 PLN za metr2
15 April 2019

Dodaj do schowka Kontakt

http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/056/052/b9b31690d0d4f6654770b5cd96bb08b9.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/056/052/9b046e487e48a5fbe0aaa07d50715cda.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/056/052/7be1cb8fcc9d767773f42115ed0ba981.jpg http://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/056/052/59ec131b23204e3cdd22c35bcaa42ccf.jpg
Nieruchomość przy ul. Toruńskiej w Kołobrzegu pod usługi

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Toruńskiej.

GN.6840.1.22.2013.IIKołobrzeg 3 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2014 r. poz. 1490/ i uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLV/584/14 z dnia 31 marca 2014 r.,

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu
• Położenie i opis nieruchomości: ul. Toruńska
• Oznaczenie geodezyjne -
• Nr działki - 82/5
• Nr obrębu - 18
◦ Nr KW - KO1L/00011920/0
• Powierzchnia w hektarach - 0,3314
• Opis nieruchomości - Nieruchomość niezabudowana położona w strefie pośredniej miasta, w terenie zurbanizowanym, dostępność komunikacyjna dobra, kształt nieregularny. Na działce znajdują się zakrzaczenia i samosiejki drzew.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - U17 - przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych z handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000m2, warsztaty samochodowe, myjnie i salony samochodowe oraz stacje paliw.
• Forma zbycia nieruchomości - własność.
• Cena wywoławcza w zł - 955.000,- (w tym VAT 23%).
• Wadium w zł - 100.000,-
• Postąpienie minimalne w zł - 9.550,-

1. Na nieruchomości ustanowiona została służebność drogi koniecznej polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 82/5 w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie sporządzonej przez geodetę mgr inż. Izabelę Markwart o powierzchni 0,0021ha, a stanowiącej integralną część postanowienia I NS 328/16 z dnia 26.10.2016 r. Sądu Rejonowego w Kołobrzegu I Wydział Cywilny, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Kołobrzegu stanowiącej działkę numer 82/2.
2. Na działce znajdują się zakrzaczenia i samosiejki drzew. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu.
3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” z wyłączeniem działek nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 maja 2019 r., poz. 2655 działka leży w terenie oznaczonym symbolem U17 - przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej. Plan ustala min. zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych z handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000m2, warsztaty samochodowe, myjnie i salony samochodowe oraz stacje paliw; powierzchnię zabudowy: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej; powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej; wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, nie większy niż 1,5 dla działki budowlanej; wysokość zabudowy: nie większą niż 13,0 m. Działka znajduje się, zgodnie z rysunkiem planu: w granicy strefy „E” ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mającej na celu ochronę ekspozycji krajobrazu kulturowego obejmującą sylwetę starego miasta i portu; w granicach stref „E” ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mających na celu ochronę ekspozycji wieży katedry. Plan ustala obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem § 15 pkt 2, tj. zakazuje się: obsługi z dróg oznaczonych symbolem KDG, za wyjątkiem utrzymania istniejących zjazdów, oraz za wyjątkiem przypadków, kiedy nieruchomość sąsiaduje wyłącznie z drogami oznaczonymi symbolem KDG. Plan ustala nakaz scalenia i podziału działek nr 82/2 i 82/5 w obrębie 18 położonych w terenie elementarnym oznaczonym symbolem U17, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy obie nieruchomości będą należały do tego samego podmiotu.
4. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.
5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. Za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów budynku, a za zakończenie wybudowanie obiektu w sta­nie surowym zamkniętym.
7. Obowiązek zagospodarowania zbywanej nieruchomości w terminach podanych w przetargu, zostanie zabezpieczony w następujący sposób: w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla zbywanej działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632 do dnia 6 sierpnia 2019 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek, tel. 94 35 515 62 lub e-mail: Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Opracował: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ewa Pyjek Z-ca Naczelnika, tel. 94/35 51 562, e-mail

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

Grzegorz Cymmerman Trader

ul. Jana Wasilkowskiego 1A/10
02-776 Warszawa

tel: +48607111400

Osoba kontaktowa

50 GC Trader

tel: +48607111400

Podobne oferty z okolicy

budowlana • 3314 m2

Kołobrzeg

 

50 GC Trader

+48607111400
 
..