• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • budowlana • rynek wtórny

podkarpackie • Radymno

9 798 PLN • 192 
51 PLN za metr2
08 November 2019

Dodaj do schowka Kontakt

https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/380/1beeb187df38f7b898f7494408c5dc32.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/380/a2ed0270f4b4252859579e53af7966bd.jpg
Burmistrz Miasta Radymna

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Radymna, odpowiadającej

działce ewidencyjnej nr 1871/3 obszaru 0,0192 ha,

dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu

prowadzona jest księga wieczysta PR1J/00006562/3.Nieruchomość objęta przetargiem położona jest w strefie centralnej miasta Radymna, w obszarze zabudowy usługowo - mieszkalnej. Zlokalizowana jest w terenie nieobjętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radymna leży w obszarze układu urbanistycznego podlegającego ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod poz. A-280. Działka zabudowana jest obiektem gospodarczym, posiada dostęp do ulicy Legionów.

Cena wywoławcza 9.798,- zł.

(słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem)Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest do podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług [Tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.].Pierwszy przetarg odbędzie dnia 10 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 - pokój nr 22.W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą w terminie do dnia 3 grudnia 2019 roku wadium w kwocie 1.500,- zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset) bezpośrednio na konto Nr 57 1240 2601 1111 0010 6120 4521 w Banku Pekao I Oddział w Radymnie oraz spełnią wszystkie warunki podane w niniejszym ogłoszeniuDowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.Wadium wniesione przez osobę :

1/ która nie wygra przetargu zastanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio :

a/ odwołania przetargu,

b/ zamknięcia przetargu,

c/ unieważnienia przetargu,

d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,2/ która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowana osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego, umowę lub statut spółki ze wszystkimi zmianami, aktualną listę wspólników potwierdzoną przez Sąd Rejestrowy.Z kolei pełnomocnicy dodatkowo powinni przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego.Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenia :

1/ o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miasto Radymno w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1),

2/ że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

3/ że zapoznał się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości,

4/ osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności małżeńskiej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.Do uczestnictwa w przetargu i licytacji dopuszczeni zostaną tylko Ci uczestnicy, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Burmistrz Miasta Radymna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Koszty sporządzenia umowy sprzedaży - kupna w formie aktu notarialnego, poniesie w całości nabywca.Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miasta w Radymnie Nr 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420 w Banku Pekao I Oddział w Radymnie.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Radymna może odstąpić od jej zawarcia. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w pokoju Nr 26 Urzędu Miasta w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie lub telefonicznie pod n-rem 16 628 24 17 wew. 34.Kontakt:
Urząd Miasta Radymno
tel: 16 628 24 17 wew. 34

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48586858585

tel: 502011101

fax: +48586858585

Osoba kontaktowa

Urząd Miasta Radymno

tel: 16 628 24 17 wew. 34

Podobne oferty z okolicy

budowlana • 192 m2

Radymno

 

Urząd Miasta Radymno

16 628 24 17 wew. 34
 
..