• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • budowlana • rynek wtórny

pomorskie • Błotnik

70 000 PLN • 2195 
32 PLN za metr2
08 November 2019

Dodaj do schowka Kontakt

https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/191/e9330232edba1e4914821d9f7f80ff90.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/191/cad9032a57d901018a0b5b798bd679b6.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/191/a8c65ac9cabc0f61f4a10431d5d6f189.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/191/0bfca3d24dea352b51cf1c4bbff3cc85.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/191/82a230d44d0f12487c95b05ebcc867c7.jpg
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ,

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,

POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁOTNIK, GMINIE CEDRY WIELKIE, DZIAŁKA NR 103/4, OBRĘB BŁOTNIKOPIS NIERUCHOMOŚCINieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Błotnik przy ulicy Wałowej, gmina Cedry Wielkie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 103/4 o pow. 2 195 m², obręb Błotnik, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą Nr GD1G/00135008/4.

Działka ma nieregularny kształt, jest jednolita wysokościowo, poza wschodnimi fragmentami granicy, gdzie występują skarpy od strony rowu. Działka od południa sąsiaduje z Kanałem Śledziowym, a od południowego wschodu z zabudową mieszkaniową. Wjazd na teren działki od strony południowej - za budynkiem gospodarczym znajdującym się na sąsiedniej działce nr 103/3. Wjazd utwardzony miejscowo płytami betonowymi ażurowymi typu jomb. Teren działki dość intensywnie porośnięty drzewami owocowymi i iglastymi. W obrębie działki w północno-zachodnim obszarze jest teren wydzielony ogrodzeniem w złym stanie - obsadzony drzewkami owocowymi. Ponadto, na działce znajdują się: kojec dla psa (słupki drewniane w gruncie i siatka), dwa obiekty drewniane - szopa i szopo-garaż oraz murowany obiekt gospodarczy. Wszystkie te obiekty są nietrwale związane z gruntem i są w bardzo złym stanie technicznym. Na działce brak uzbrojenia, jedynie od budynku mieszkalnego jest doprowadzona instalacja elektryczna do małego obiektu gospodarczego.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - do działki nr 214 - poprzez działki nr 105/1, nr 205/4 i nr 202/2 (stanowiące własność Skarbu Państwa), na których urządzona jest droga techniczna utwardzona ażurowymi płytami drogowymi. Na wyżej opisanych działkach należy ustanowić stosowne służebności przejazdu i przechodu.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIZgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie, obszaru wsi Błotnik, zatwierdzonego uchwałą nr XVII/150/04 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 czerwca 2004 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach stref planistycznych oznaczonych symbolami:

01MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej,

RP - tereny upraw polowych.

Obręb wsi Błotnik położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, obowiązują więc zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

Nieruchomość nie znajduje się w zakresie ochrony konserwatora zabytków, znajduje się natomiast w zakresie ochrony konserwatora przyrody. Na jej obszarze nie występują pomniki przyrody, nie stanowi też cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zgodnie z informacją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06 marca 2019 roku nieruchomość nie jest wpisana indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego, nie jest również położona na terenie wpisanym do rejestru. Nie jest ujęta w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość położona jest poza obszarem znanych stanowisk archeologicznych, nie jest również wpisana do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego.

Działka nie jest położona na obszarze: terenów górniczych, parków narodowych, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego i pasa technicznego), morskim znajdującym się w granicach portów lub przystani morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych. Nieruchomość nie graniczy z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, nie znajduje się też na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie stanowi również gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI I UWAGIW sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działki nr 105/1, nr 205/4 i nr 202/2, w dniu 28 grudnia 2017 roku został skierowany przez Województwo Pomorskie wniosek do Starosty Gdańskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, który pismem z dnia 17 kwietnia 2018 roku przekazał ten wniosek do rozpatrzenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował, że na działkach nr 105/1, 205/4, 202/2, obręb Błotnik, gmina Cedry Wielkie znajduje się prawy wał przeciwpowodziowy Kanału Śledziowego oraz umocniona ławka wału. Wzmocnienie zostało wykonane w celu umożliwienia ewentualnej, natychmiastowej interwencji w przypadku zagrożenia powodziowego lub utrzymania wałów przez służby eksploatacyjne administratora. W związku z powyższym na ww. gruntach nie jest możliwym ustanowienie służebności drogi koniecznej. Kolejnym pismem ww. podmiot wskazał, że zgodnie z procedurami zamieszczonymi w załączniku do zarządzenia Nr 3/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 marca 2019 roku można dochodzić ustanowienia służebności koniecznej przejazdu i przechodu w postepowaniu przed sądem powszechnym. W trakcie takiego postepowania Wody Polskie będą podnosiły ww. argumenty i w gestii Sądu pozostanie stwierdzenie, który interes prawny jest nadrzędny. Tym samym przedmiotowa nieruchomość będzie zbywana z rozpoczętym i niezakończonym procesem procedury ustanowienia służebności przejazdu i przechodu.

Wyłoniony w drodze przetargu nabywca nieruchomości w protokole z przetargu oraz w treści umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zobowiązany będzie oświadczyć, że znany jest mu stan faktyczny, prawny i techniczny ww. nieruchomości (w tym, że kwestia dostępu do drogi publicznej jest na etapie regulacji - i w tym zakresie zgadza się na nabycie tej nieruchomości z rozpoczętym i niezakończonym procesem regulacji kwestii służebności dostępu do drogi publicznej oraz że uregulowanie tej kwestii zostanie dokonane jego staraniem i na jego koszt), stan ten jest przez niego akceptowany i że nie będzie w przyszłości zgłaszać względem Województwa Pomorskiego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Część działki nr 103/4 (o pow. ok. 320 m2), na której znajduje się szopo-garaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 75 m2, objęta jest umową najmu zawartą na czas oznaczony od dnia 16 listopada 2017 roku do dnia 15 listopada 2020 roku.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.


TERMIN PRZETARGUPrzetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 2, na I piętrze, pokój 140.CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI : 70 000,00 zł

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedażyWADIUM : 7 000,00 zł

(słownie: siedem tysięcy złotych)MINIMALNE POSTĄPIENIE: 700,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 05 grudnia 2019 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargów został ustalony uchwałą Nr 56/16/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest dostępny pod adresem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg - 30 października 2019 rokuINFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACHTablice ogłoszeniowe: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu i www.nieruchomosci.pomorskie.eu. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 178

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48586858585

tel: 502011101

fax: +48586858585

Osoba kontaktowa

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

tel: 58 32 68 178

Podobne oferty z okolicy

budowlana • 2195 m2

Błotnik

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

58 32 68 178
 
..