• +48 22 646 50 96
  • £ $

sprzedaż • inwestycyjna • rynek wtórny

pomorskie • Puck

320 000 PLN • 2294 
139 PLN za metr2
08 November 2019

Dodaj do schowka Kontakt

https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/204/0d0251db39c9b5fe9984e1090eac5c88.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/204/6f2e704205cc18828fb9094405e2b256.jpg https://images.szybko.pl/resized/150x150-2/img2018.media.szybko.pl/photo/asset/013/432/204/816ec3a0cbcdfff29088089ccb82b2f7.jpg
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

OGŁASZAPIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ,

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, POŁOŻONEJ W PUCKU,

OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 52/3OPIS NIERUCHOMOŚCINieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Pucku, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 52/3 o pow. 2.294 m2, obręb 2.2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00043138/3.

Działka nr 52/3 położona jest w zachodniej części miejscowości, w rejonie ulicy Helskiej, w pobliżu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 216 z ulicą 10 Lutego i ulicą Żarnowiecką. Działka ma kształt regularny w formie wydłużonego trapezu. Południowy i wschodni fragment działki wchodzi w część układu komunikacyjnego sąsiadującej stacji benzynowej. Na południu jest to fragment wyjazdu asfaltowego na drogę wojewódzką. Przy wschodniej granicy, częściowo na terenie działki, znajduje się droga wyjazdowa utwardzona kostką betonową. Ponadto na działce znajdują się elementy budowli odwadniających w postaci rowów z elementami utwardzeń betonowych oraz pojedyncze nasadzenia - iglaki i fragmenty żywopłotu. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa usługowa - stacja paliw, restauracja oraz obiekty handlowe.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Helskiej (działka nr 52/2 - droga wojewódzka nr 216).

Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, miejscowo utwardzona. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie posadowione są trzy latarnie oświetleniowe. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu: energii elektrycznej i wodociągowa.

W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowej nieruchomości Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo, do dnia przetargu, uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe poprzez obciążenie nieruchomości odpowiednimi służebnościami przesyłu.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCIW Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawnione są następujące wpisy:

Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa - ograniczając jej wykonanie do działki nr 52/3 obszaru 0,2294 ha - polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 52/3 do drogi publicznej tj. działki nr 52/2 - pasem gruntu oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego, kolorem żółtym (obszar o powierzchni 0,0023 ha i obszar o powierzchni 0,0260 ha) - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działki nr 47/2 i nr 59/28 objętej księgą wieczystą o numerze GD2W/00048467/3.

Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa - ograniczając jej wykonanie do działki nr 52/3 obszaru 0,2294 ha - polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 52/3 do drogi publicznej tj. działki nr 52/2 - pasem gruntu oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego, kolorem żółtym (obszar o powierzchni 0,0023 ha i obszar o powierzchni 0,0260 ha) - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działki nr 59/17 objętej księgą wieczystą o numerze GD2W/00038502/8.

Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa - ograniczając jej wykonanie do działki nr 52/3 obszaru 0,2294 ha - polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 52/3 do drogi publicznej tj. działki nr 52/2 - pasem gruntu oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego, (obszar o powierzchni 0,0023 ha i obszar o powierzchni 0,0260 ha) - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działki nr 59/11 i nr 59/20 objętej księgą wieczystą o numerze GD2W/00041001/0.

W dniu 07 listopada 2018 roku zawarto umowę najmu części gruntu działki nr 52/3 z terminem obowiązywania do dnia 09 listopada 2021 roku - jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości, w celu lokalizacji tablicy informacyjnej stanowiącej własność najemcy, o powierzchni 24 m2.


PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIZgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pucka, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Pucka nr XLVI/4/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 62, poz. 1041 z dnia 28 kwietnia 2010 roku) nieruchomość położona jest na obszarze strefy funkcyjnej A.26.U - tereny zabudowy usługowej.

Działka nr 52/3 nie jest wpisana do rejestru zabytków, znajduje się w strefie ochrony archeologicznej związanej z lokalizacją stanowiska Puck nr 12, AZP 04-42/12 - stanowisko wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nie znajduje się w zakresie ochrony konserwatora przyrody, a na jej terenie nie występują pomniki przyrody i nie stanowi cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Nieruchomość nie jest położona na obszarach: terenów górniczych; parków narodowych; morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego); morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich; graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; nie znajduje się też na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.TERMIN PRZETARGUPrzetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 2, na I piętrze, pokój nr 140.CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 320 000,00 zł

(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)

plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedażyWADIUM: 32 000,00 zł

(słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)MINIMALNE POSTĄPIENIE: 3 200,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w gorę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 05 grudnia 2019 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargów został ustalony uchwałą Nr 56/16/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest dostępny pod adresem strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego http://bip.pomorskie.eu. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 41 ww. ustawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

Materiały przetargowe w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg 31 października 2018 roku, II przetarg 23 stycznia 2019 roku, III przetarg 13 marca 2019 roku, IV przetarg 12 czerwca 2019 roku.


INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGACH


Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu

Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 32 68 178.Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel: 58 32 68 178

Formularz kontaktowy

Pamiętaj, powołaj się na nieruchomosci-na-sprzedaz.pl

Twoja wiadomość

Twoje dane

Dane kontaktowe

Dane agencji

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48586858585

tel: 502011101

fax: +48586858585

Osoba kontaktowa

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

tel: 58 32 68 178

Podobne oferty z okolicy

inwestycyjna • 2294 m2

Puck

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

58 32 68 178
 
..